Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Aile Sağlığı Elemanı Müracaat İlanı(2017-1)

 

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’ nun 3. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Maliye Bakanlığı’ nın 01/06/2011 tarih ve 6976 sayılı yazıları doğrultusunda, kamu görevlisi olmayan Sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı istihdam edilecektir. Boşalan pozisyonlar için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’ nın 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazıları çerçevesinde kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı (2 kişi) alınacaktır.

Ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyona kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmak üzere başvuracak kişilerin, aşağıda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde başvurmaları gerekmektedir.

1-Söz konusu boş pozisyonlara;

a)      Türkiye’ de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabileceklerdir.

b)     Vekil ebe veya hemşire olarak çalışan kişilerde başvuru yapabilecektir.

2-Başvuru için ikamet şartı aranmayacaktır, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3-Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir.

4-Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ndeki Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi’ne(Evrak Kayıta giriş yapıldıktan sonra) yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru dosyasında kişiye ait;

-Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe (dilekçe örneği Ek-1),

-T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

-Sağlık Bakanlığı’ nca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Şube Müdürü/Müdür Yardımcısı tarafından isim ve  unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)

-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan, (Müdürlük, beyanın doğruluğunu, adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder.)

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,

-Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır.

- Kişiye ait bu belgelere ek olarak, ilinizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de bulunacaktır ( Ek-2)

5-Kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı başvuruların değerlendirilmesi  16/01/2017 tarihinde saat 10:00 da Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonunda Komisyon üyeleri  tarafından yapılacaktır.

6-Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte müdürlüğümüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır. Dilekçe örnekleri ekte sunulmuştur. 06.01.2017

MÜRACAAT TARİHLERİ :  09-13 Ocak 2017 SAAT 17.00’ A KADAR

KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ALINACAK BİRİM BİLGİLERİ

                                                                                                                                                      

Aile Hekiminin Adı Soyadı

Birim Kodu

Aile Sağlığı Merkezi

İletişim

Dr.Hasan AKAGÜNDÜZ

79.01.029

Beşyüzevler ASM

0534 842 11 79

Dr.Mustafa YÜN

79.01.030

Yenibeşevler ASM

0535 512 35 35

Dr.Cihat AYTEKİN

79.01.031

Kampüs (10 nolu)ASM

0555 651 84 88

 

                                                                                                                                                    Dr.Turgay HAPPANİ

                                                                                                                                                    Halk Sağlığı Müdürü

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Download
Ek-1-
Ek-1-.docx
Microsoft Word Document 12.5 KB
Download
Ek-2-
Ek-2-.docx
Microsoft Word Document 11.2 KB